top of page

BugBox project is supported by Norway Grants Green ICT programme

BugBox project (EU53351) „Preliminary studies for developing automatized insect powder rearing system“ is supported by Norway Grants Green ICT small scheme programme, aiming to stimulate and develop innovation-led long-term business cooperation between Estonia and Norway. The implementation period is 01.07.2019 – 31.10.2019 / BugBox OÜ projekt (EU53351) “Eeluuringud arendamaks automatiseeritud kilgijahu tootmise süsteemi” on toetatud Norway Grants Green ICT väikeprojektide programmi poolt, eesmärgiga ergutada ja arendada innovaatilisi pikaajalisi ärisidemeid Eesti ja Norra vahel. Rakendusperiood on ajavahemikus 01.07.2019 - 31.10.2019

BugBox project (EU53924) „Development of a fully- automated edible insect mass rearing and production technology􏰟“ is supported by Norway Grants Green ICT main programme in sum €760 000, the main goal is to develop a fully automated edible insect mass rearing and production technology, which enables to upscale the environmentally responsible production of insect-derived products. The aim of current Green ICT project is to develop the self-learning IT-platform with sensors which are core components of fully automating the insect mass rearing and production process. The implementation period is 01.08.2020 – 30.09.2021

BugBox OÜ projekt (EU53924) “Söödavate putukate masskasvatuse tehnoloogia ja tarkvara arendamine” on toetatud Norway Grants Green ICT põhiprogrammi poolt summas €760 000,  mille eesmärk on arendada täisautomaatne söödavate putukate masskasvatus- ja tootmistehnoloogia, mis võimaldab suurendada putukatest saadud keskkonnasäästlike toodete tootmist. Green ICT projekti eesmärk on arendada iseõppivat IT-platvormi koos sensoritega, mis on põhikomponendid täisautomaatse putukate masskasvatuse ja tootmise protsessis. www.norwaygrants.ee


This project will be implemented together with our Norwegian partner Prediktor Instruments. www.prediktorinstruments.com

Contact person: Mari-Ann Akerjord Mari-Ann@prediktor.no

Norway Grants projekti tegevused ja tulemused / The progress and result of the Norway Grants project

Norway Granti projekti lõppeesmärgiks oli saavutada putukate täisautomatiseeritud masskasvatus ja töötada välja tehnoloogia, mis võimaldab seda teha ka keskkonnasäästlikult. Projekti alguses oli meil valmis esimene reaktori prototüüp. Tänu Norway Grantile suutsime välja töötada veel 3, et testida erinevaid uudseid lahendusi. Pidasime vajalikuks katsetada lahendust ka väljaspool meie arenduskeskust ehk toimetasime ühe reaktori meie ühele potentsiaalsele kliendile koju. Kliendil oli suur huvi putukakasvatusega alustamise vastu, kuid kogemused ja teadmised entomoloogiast olid puudulikud. Seega oli see hea võimalus näha, kas meie visioon lahenduse toimimise kohta on õige. Testperiood möödus edukalt, klient oli tulemusega rahul ning soov putukakasvatusega alustada, kasutades meie lahendust, püsib. 
Kokkuvõtlikult oleme Norway Granti abiga teadus-arendustööde käigus jõudnud valmistada kokku 4 katsereaktorit, millest igal ühel on olnud oluline roll meie väljatöötatava tehnoloogia arendamisel ja digitaliseerimisel. Nüüdseks on Paldiskis asuvas R&D keskuses välja töötanud terviklik katse tootmistsükkel. Norway Granti käigus jõudsime välja arendada enda tarkvara, kaughaldustarkvara toimimise ja reproduktsiooniprotsessi terviktsükli lahendused. 


The goal of the Norway Grant project was to work out a fully automated solution for mass rearing of insects and to develop technology that allows it to be done in an environmentally friendly way. At the beginning of the project we had one prototype of the reactor. Thanks to Norway Grant, we were able to develop 3 more, to test out different innovative solutions. Furthermore, we considered it to be necessary to test the solution outside of our development center, so we delivered one reactor home to one of our potential customers. The client was very interested in starting insect rearing, but he was lacking experience and knowledge of entomology. Therefore it was a good opportunity to see if our vision of the solution could be working. The test period passed successfully, the customer was satisfied with the result and the desire to start insect breeding using our solution, remains.
To summarise, with the help of Norway Grant we have been able to build a total of 4 test reactors during the research and development work, each of them has played an important role in the development and digitalisation of our technology. As an end result, a comprehensive test production cycle has been developed at the R&D center in Paldiski. During the Norway Grant project, we were able to develop our own software, remote management software operation and complete cycle solutions for the reproduction process.

15.04.2021 toimus BugBoxi poolt korraldatud esimene virtuaalüritus, kus tutvustasime Norway Grants programmi ning rääkisime tulevikutoidust ja putukakasvatuse olulisusest selles aspektis. Ürituse avas maaeluminister Urmas Kruuse, Norway Grantsi programmist ja selle tähtsusest BugBoxile rääkis firma asutaja Erlend Sild ning paneeldiskussioonis osalesid GreenBite asutaja Marge Kõllamägi, CleanTech ForEst tegevjuht Erki Ani ning Eesti Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. Meil oli rõõm näha, et huvi putukatööstuse ja Norway Granti vastu oli suur. 
Teine teavitusüritus toimus Juustukuningate Stuudios 16.09.21. Tutvustasime Norway Grants programmi ning näitasime, mida oleme tänu projektile saavutanud. Lisaks toimus ühiskokkamine, kus oli võimalus putukatooteid valmistada ja süüa. 
16.09.21 käisime Vikerraadio hommikuprogrammis tutvustamas projekti ning näitasime, mida projekti käigus arendatud tehnoloogia töötamisega on võimalik saada – putukajahu ja sellest valmistatud tooteid, näiteks kunstliha. 
25.08.21 osalesime energeetikakonverentsil „Teistmoodi Paldiski,“ kus räägiti keskkonnasäästlikuse teemadel – ka meie olime kohal projekti tutvustamas ja pakkusime ka tooteid lõpptarbijale. 
27.-28.10.21 olime rohekonverentsil GreenEST Summit. Jällegi olime väljas oma lõpptoodanguga ja tutvustasime huvilistele Norway Grants proje
kti. 
 

On April 15, the first virtual event organised by BugBox took place. We introduced the Norway Grants programme and talked about future foods and the importance of insect rearing in this aspect. The event was opened by Urmas Kruuse, Minister of Rural Affairs. Erlend Sild, the CEO of BugBox, was introducing the Norway Grants programme and how important it is for BugBox. We were pleased to see that there were many interested people present.

The second informative event took place at Juustukuningate Stuudio on September 16. We introduced the Norway Grants programme and showed what we have achieved thanks to the project. In addition, we were joint cooking with the guests, it was possible to cook and eat insect products.

On September 16 we went to Vikerraadio's morning program to introduce the project and to show the results of the working technology – insect flour and products made from it, such as artificial meat.

On August 25, we participated at the energy conference "Teistmoodi Paldiski", where the topics of environmental sustainability were discussed. We were also present to introduce the project and also offered products for tasting.

On October 27-28, we were attending the GreenEST Summit event. Again, we were presenting our insect products and introduced the Norway Grants project to those who interested.

e649074e-0359-4154-8c15-9fede609c34e.jpg

Toetus putukajahu sisaldava kõrge toiteväärtusega liha analoogtoote välja arendamiseks
BugBox OÜ-le on eraldatud rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse toetamiseks riigieelarvelistest vahenditest toetust summas 310 016,36 eurot. Käesoleva projekti eesmärk on arendada välja ja tuua turule uus jätkusuutlik liha analoogtoode – hakkmass – mis sisaldab putukavalku. Selleks viiakse projekti käigus läbi vajalikud eeluuringud ja -analüüsid ning luuakse soovitused edasiseks tootearenduseks. Projekti tulemusena saavutatakse lihaalternatiivi puhul TRL tase 5. 

 

BugBox received also EAS innovation voucher grant (EU53689) to develop innovative B2C products with TFTAK - healthy morning crisps including cricket powder.

BugBox Ltd  has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No SMEINST-888862

 

BugBox Ltd. - Estonia
Insect Biomatrix Lda - Portugal

Erlend Sild

CEO & Founder

erlend@bugbox.ee

erlend@insectbiomatrix.com

+372 510 0889

EAS_Norway-Grants_Värviline.jpg

Contact us to learn more about the project or discuss possible collaborations.

If you want to know more about our project, our ideas and future plans - send us an email.

BugBox Ltd projects are supported by Norway Grants Green ICT programme, EAS innnovation grant & the European Union’s Horizon 2020 programme

Read more    Loe veel

bottom of page